Obchodní podmínky

firmy Jiří Kukla - KUPLAST
Dvorce u Tučap, U Kuplastu 65, 392 01 Soběslav, ČR
IČ: 46436952, DIČ: CZ5611200001
zapsané ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8831,
(dále jen „Prodávající“)

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) upravují firma Jiří Kukla – KUPLAST (dále jen „Prodávající“) a jeho odběratelé zboží, (dále jen „Kupující“) svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních vztahů prodeje zboží. Tyto OP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem zveřejnění těchto OP, s výjimkou Smlouvy, pokud byla mezi nimi písemně uzavřena.

I. Definice pojmů

 1. „Kupující“ je právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, s kterou uzavřel Prodávající Smlouvu.
 2. „Smlouva“ je Kupní smlouva a nebo také každá objednávka Kupujícího potvrzená Prodávajícím, uzavřené podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouva na základě objednávky Kupujícího je uzavřena k datu potvrzení objednávky Prodávajícím postupem podle těchto OP.
 3. „Zboží“ jsou vyfukované plastové obaly a lahve vyrobené z polyetylénu (PE), z polyesteru (PETG), případně z polypropylénu (PP) a to vč. uzávěrů s tím, že toto zboží pro daný druh použití odpovídá právním předpisům ČR a EU.
 4. „Obaly“ jsou igelitové pytle a vratné, případně nevratné papírové obaly - kartony o rozměrech 590x390x620mm (dxšxv), nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
 5. „Místo dodání zboží“ je sídlo Prodávajícího, nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak či nepotvrdí-li Prodávající jiné místo dodání zboží Kupujícímu v potvrzené objednávce.
 6. „Ceník Prodávajícího“ je ceník zboží platný k datu uzavření Smlouvy nebo ke dni potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Ceny zboží jsou v ceníku uváděny bez DPH v zákonné výši a bez případné ceny dopravy.
 7. „Objednávka“ je písemná, elektronickou formou na adresu obchod@kuplast.com nebo faxem na č. +420381503319, odeslaná žádost Kupujícího Prodávajícímu, a to nejméně s tímto obsahem :
  1. identifikační údaje Kupujícího (obchodní název, sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e-mail, fax),
  2. přesné označení požadovaného druhu zboží dle aktuálního Nabídkového listu – vzorkovníku Prodávajícího (číslo zboží, barva, materiál apod.),
  3. množství – počet kusů,
  4. požadovaný termín dodání zboží,
  5. požadavek na případné zajištění dopravy Prodávajícím,
  6. Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby Kupujícího.

II. Cena a platební podmínky

 1. Kupující uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je solventní a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu cenu sjednanou ve Smlouvě, event. vyplývající z ceníku Prodávajícího nebo z ceny uvedené v potvrzené objednávce. Nebyla-li cena v objednávce stanovena, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu cenu uvedenou v ceníku Prodávajícího platném ke dni potvrzení objednávky. Kupující přijetím OP potvrzuje, že měl možnost se s platným ceníkem Prodávajícího předem seznámit, tyto OP tvoří přílohu uzavřené Smlouvy. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH včetně přepravních obalů – igelitových pytlů a papírových kartonů.
 2. Podkladem pro zaplacení ceny zboží je daňový doklad - faktura, kterou vystavuje a zašle Prodávající Kupujícímu na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště uvedenou ve Smlouvě nebo v objednávce k rukám kontaktní osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Oprávnění fakturovat kupní cenu vzniká Prodávajícímu dnem expedice zboží, ledaže byla sjednána platba ceny předem či byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. V případě, že si Kupující nepřevezme zboží nejpozději do 5 dnů od sjednané doby dodání zboží, považuje se poslední den této lhůty za den dodání zboží a Prodávajícímu vzniká povinnost fakturace.
 4. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží.
 5. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky až do zaplacení. Podle § 2132 obč. zák. se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. V případě neuhrazení faktury Kupujícím ve lhůtě splatnosti se zavazuje kupní cenu za další objednané a odebrané zboží zaplatit Prodávajícímu hotově při převzetí zboží s tím, že pokud se tak nestane, není Prodávající povinen Kupujícímu objednané zboží vydat či dodat.

III. Doručování písemností

Písemné podání odeslané doporučeně poštovní přepravou jednou smluvní stranou na adresu druhé smluvní strany uvedené ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 3 den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Prodávajícímu a Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu, a to včetně do datové schránky.

IV. Výroba a dodání zboží

 1. Z provozně technických důvodů Prodávajícího se ve Smlouvě nebo v objednávce uvedené zboží vždy týká takového počtu kusů, aby každá jednotlivá dodávka zboží činila celé (plné) kartony (přepravní obaly). Nebude-li objednávka s takovým požadavkem v souladu, souhlasí Kupující s tím, aby Prodávající splnil dodávku zboží tak, aby všechny kartony (přepravní obaly) každé jednotlivé dodávky byly zcela zaplněny.
 2. Nestanoví-li Kupující nejpozději 3 pracovní dny před předáním (převzetím) zboží písemně Prodávajícímu, jaká oprávněná osoba zboží převezme, je osoba, která zboží převezme považována podle § 161 a násl. obč. zák. za osobu Kupujícím vždy oprávněnou.
 3. V případě vlastního odvozu zboží je Kupující nebo jím zmocněný dopravce povinen zajistit nakládku zboží u Prodávajícího ve dnech pondělí až pátek, vždy do 14.30 hodin a v případě exportu zboží z důvodu celního odbavení v pracovních dnech nejpozději do 12.00 hodin. Nevyzvedneli si Kupující zboží nejpozději do deseti dnů od data, kdy zboží mělo být vyzvednuto, je povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění (smluvní pokutu) ve výši 1% z ceny zboží, nejméně však 500,- Kč za každý den skladování. Nevyzvedne-li si však Kupující zboží ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl povinen ho vyzvednout, oznámí Prodávající písemně Kupujícímu, že zboží prodá, pokud si ve lhůtě deseti dnů od učiněné výzvy zboží nevyzvedne. V případě, že Kupující, který si zboží nevyzvedl zaplatil Prodávajícímu zálohu nebo kupní cenu zboží, vrátí mu Prodávající zaplacenou zálohu nebo kupní cenu zboží sníženou o započtenou výši poplatku (smluvní pokutu) za uskladnění zboží.
 4. V případě, je-li dodání zboží spojeno s náklady na proclení zboží, budou takové náklady přeúčtovány Kupujícímu.
 5. Není-li stranami dohodnuto prokazatelně jinak, činí dodací doba zboží maximálně 8 týdnů ode dne uzavření Smlouvy nebo od potvrzení objednávky nebo byla-li sjednána záloha, ode dne složení zálohy. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění.
 6. Bude-li Prodávající v prodlení s dodáním řádně objednaného zboží v příčinné souvislosti se svým zaviněním, zavazuje se za každý den v prodlení s dodáním zboží uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny včas nedodaného zboží. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, že k pozdnímu dodání zboží došlo z příčin „vis maior“.
 7. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené dopravcem Kupujícího. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku prokazatelného porušení povinnosti Prodávajícího.
 8. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží v době jeho převzetí. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní Kupující u Prodávajícího nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže Kupující tuto povinnost nesplní, jeho nároky z odpovědnosti za zjevné vady zboží zanikají. Nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže Kupující nepodá zprávu Prodávajícímu o skrytých vadách zboží do 10 dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 3 měsíců od dodání zboží.
 9. Nebezpečí škody na zboží přechází na Objednatele v okamžiku dodání (převzetí) zboží.
 10. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě jeho nevhodného či nesprávného použití. Vhodnost náplně na základě použitého materiálu na lahve a uzávěry si stanoví Kupující na základě vlastní zkoušky a za tento stav po celou dobu záruky za jakost zboží plně zodpovídá. Prodávající v žádném případě neodpovídá za naplňování zboží, které tvoří předmět Smlouvy náplněmi nebo látkami, které nejsou podle příslušných norem a standardů pro dané zboží obvyklé nebo povolené.
 11. Kupující je povinen uplatnit právo na odstranění vad zboží u Prodávajícího písemně, bez zbytečného odkladu. Je-li reklamace oprávněná, má Kupující právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu vadného zboží za zboží bezvadné. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže Kupující nemůže vrátit Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém je převzal. Nové shodné zboží může být Kupujícímu odesláno pouze po ukončeném reklamačním řízení, vč. vrácení reklamovaného zboží. V případě nebude-li Kupující požadovat dodání jiného, druhově shodného zboží, vystaví Prodávající na uznanou reklamaci zboží dobropis.
 12. Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží se považují doklady standardně užívané v obchodních vztazích.

V. Ostatní ujednání

 1. Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí Kupující Prodávajícímu všechny náklady, které mu v příčinné souvislosti s takovým postupem prokazatelně vzniknou s tím, že v takovém případě není dotčeno právo Prodávajícího na uplatnění postupu podle § 1729 obč. zák. Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení zboží, oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, která uplyne od uzavření Smlouvy nebo od potvrzení objednávky Prodávajícím, do doby sdělení takového požadavku Kupujícím Prodávajícímu.
 2. Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující teprve úplným uhrazením ceny zboží.
 3. Prodávající je v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části oprávněn od smlouvy odstoupit, neboť toto lze považovat za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany Kupujícího. Právo odstoupit od smlouvy má Prodávající od okamžiku, kdy se o prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části dozvěděl. Následky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, který bude v písemném oznámení Prodávajícího o odstoupení uveden. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Kupujícího za škodu, která Prodávajícímu vznikne nesplněním závazku Kupujícím. Práva a povinnosti smluvních stran jež vznikla před zánikem této smlouvy výpovědí nebo odstoupením od smlouvy podle tohoto odstavce OP Prodávajícím, zůstávají nedotčena.
 4. Kupující je srozuměn s tím, že zboží, které je předmětem smluvního vztahu, je zhotoveno podle forem Prodávajícího, které jsou jeho vlastnictvím. V této souvislosti se tak Kupující zavazuje, že předmětné obaly nebudou kopírovány, reprodukovány nebo dány k dispozici třetí osobě.
 5. Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce záruční doby 24 (dvacetičtyř) měsíců ode dne předání a převzetí zboží. Záruka se však nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným použitím či skladováním.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OP jsou platné ode dne 1. 2. 2017 a pro Kupujícího účinné dnem, kdy uzavře s Prodávajícím Smlouvu nebo odešle objednávku zboží Prodávajícímu.
 2. Tyto OP mohou být kdykoli doplněny nebo změněny dodatkem zveřejněným na adrese www.kuplast.com. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 3. Smluvní vztahy se řídí českým právem, a to i v případě, že se jedná o Kupujícího ze zahraničí.
 4. Bude-li některé ustanovení OP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je od neplatného ustanovení oddělit. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě dotčené ustanovení Smlouvy nahradí platným ustanovením obdobného obsahu.
 5. Smluvní strany se zavazují všechny spory ze vzájemného obchodního vztahu řešit přednostně dohodou. Nedojde-li k vyřešení sporu dohodou, budou všechny spory rozhodovány jediným rozhodcem určeným podle Řádu rozhodčího soudu, v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, a to i formou internetového rozhodování nebo budou rozhodovány s konečnou platností v pravomoci obecných soudů. Volba je vždy na straně žalobce.
 6. Veškeré osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kupující prohlašuje, že se zpracováním osobních údajů a pro marketingové účely Prodávajícího souhlasí s tím, že je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a s využitím pro marketingové účely kdykoliv odvolat.
 7. Tyto OP jsou vydány v souladu s § 1751 a násl. obč. zák. Je-li uzavřena mezi smluvními stranami Smlouva, má tato Smlouva přednost před zněním těchto OP.
 8. Uzavře-li Kupující s Prodávajícím v souladu s OP smluvní vztah, pak Kupující potvrzuje, že se s těmito OP uvedenými na adrese www. kuplast.com seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat a podle nich postupovat. Dvorce dne 1. března 2017